Privacy statement

 

Stichting Register Beroepskeuzeadviseurs (BKA)  verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Register BKA.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd, etc. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Register BKA persoonsgegevens?

Stichting Register BKA verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Ingeschreven adviseurs en aspirant ingeschreven adviseurs
  • Adviseurs die interesse tonen in een inschrijving in het Register
  • Bureaus die staan ingeschreven waar adviseurs werkzaam zijn.

De namen en woonplaats van alle ingeschreven adviseurs en de namen en werkadressen van alle ingeschreven bureaus worden op de website van de Stichting Register BKA gepubliceerd. Door middel van een link kan worden doorgeschakeld naar de opgegeven website.

Welke gegevens worden door de Stichting Register BKA gevraagd en verwerkt?

De Stichting Register BKA verwerkt de volgende gegevens:

  • Voornaam en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Daarnaast worden bij eerste aanmelding gegevens gevraagd, zoals behaalde diploma’s en verklaringen van bijvoorbeeld werkgever of Kamer van Koophandel.  Dit zijn allemaal gegevens die te maken hebben met de toetsing van de toelatingsvoorwaarden.  

Waarvoor verwerkt Stichting Register BKA persoonsgegevens?

Als je ingeschreven wilt worden in het Register van de Stichting Register BKA dan hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven en je naam (en/of je organisatie naam) publiceren op onze website.

Als je eenmaal ingeschreven bent dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan de inschrijving gerelateerde zaken. Maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor eigen promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van het Register BKA, bijeenkomsten, of een door het Register BKA georganiseerd symposium. Ook de nieuwsbrief valt hieronder.
Tot slot zijn er ook praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom de inning van de jaarlijkse bijdrage, bijdrage van de eerste aanmelding of de verlengingsbijdrage.

Verwerkt Stichting Register BKA ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
De Stichting Register BKA verwerkt op geen enkele wijze bijzondere persoonsgegevens. Ook wordt er bij de registratie niet naar BSN nummers gevraagd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Het bestuur is verantwoordelijk voor toelating, inschrijving, verlengingen en beheer database. Daarnaast is het bestuur ook verantwoordelijk voor de inning van diverse bijdragen. In beide situaties zoals hierboven beschreven, heeft het bestuur de werkzaamheden zoals genoemd onderling verdeeld en gedelegeerd. Alle financiële taken liggen bij de penningmeester. Naast de bestuursleden werkt de Stichting Register BKA met een externe webmaster en een administratieve ondersteuner, die ook toegang hebben tot de persoonsgegevens. 

Hoe gaat Stichting Register BKA met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk bewaard voor normaal gebruik binnen de Stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Kan ik zien welke gegevens de Stichting Register BKA van mij verwerkt?

Door in te loggen in je eigen Mijn Register Account kun je je gegevens met betrekking tot jouw inschrijvingsregistratie terug vinden en bewerken.

Wie kunnen er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord in je account, kun je alle gegevens met betrekking tot jouw inschrijving terug vinden en bewerken.

Daarnaast kunnen bestuursleden, de administratieve ondersteuner en de externe webmaster je gegevens inzien. Met deze laatste twee functionarissen is een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor er een garantie is dat de privacy geborgd blijft.   

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je inschrijving worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals aantal ingeschrevenen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.

Bij volledige uitschrijving op eigen verzoek worden je gegevens definitief verwijderd. Het is ook mogelijk de inschrijving op niet-actief te zetten zonder uitgeschreven te worden. In dat geval blijven je gegevens gewoon geregistreerd.

Hoe zit het met uitwisseling van persoonsgegevens aan derde partijen?

De Stichting Register BKA zal de gegevens van haar ingeschrevenen niet beschikbaar stellen aan derde, externe partijen, behoudens de externe webmaster. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Stichting Register BKA gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder met name de AVG.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

De Stichting Register BKA neemt de bescherming van de gegevens van ingeschrevenen serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik neem dan contact met info@beroepskeuze.nl.

Gebruikt Stichting Register BKA cookies of vergelijkbare technieken?

Stichting Register BKA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Register BKA kun je contact opnemen met de secretaris van de Stichting Register BKA via het desbetreffende e-mailadres (zie de site www.beroepskeuze.nl).

Wijzigingen privacybeleid

De Stichting Register BKA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor je definitieve aanmelding te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf downloaden of raadplegen via de website.

Is er een meldplicht datalekken?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die flinke, nadelige gevolgen heeft voor de ingeschrevenen of de bescherming van persoonsgegevens. Denk hierbij aan kwijtgeraakte usb sticks met persoonsgegevens, een gestolen laptop of inbraak op het netwerk (hack).

Stichting Register BKA neemt via beveiligings- en privacybeleid alle mogelijke maatregelen om datalekken te voorkomen.

Indien zich onverhoopt toch een datalek voordoet, treedt het protocol datalekken in werking. Hierin staat beschreven op welke wijze bij de Autoriteit Persoonsgegevens de datalekken moeten worden gemeld. Op het niet (tijdig) melden van datalekken staat een boete. Tijdig betekent: onverwijld, zonder onnodige vertraging en zo mogelijk binnen 72 uur na ontdekking, tenzij is gebleken dat het incident niet onder de meldplicht valt.

Als de privacy van betrokkenen is geschaad, worden zij geïnformeerd door het bestuur van de Stichting Register BKA over het datalek en welke maatregelen Stichting Register BKA heeft genomen.

Alle datalekken moeten door de Stichting Register BKA worden gedocumenteerd.